Korektury | Jaromír Czmero

Provádím jazykové korektury německy psaných textů malého i velkého rozsahu, jako jsou např. diplomové práce, powerpointové prezentace, životopisy, písemná doporučení, e-maily, reporty, jídelní lístky, výroční zprávy… Jazykovou korekturou se rozumí jak gramatická, tak stylistická kontrola. Výsledkem je srozumitelný a přirozeně působící text. Automaticky provádím i typografickou korekturu.

Cena

1 normostrana 50–200 Kč v závislosti na chybovosti textu (průměrně se cena pohybuje okolo 90 Kč). Pro přesnou cenovou kalkulaci prosím v e-mailu uveďte požadovaný termín odevzdání a přiložte text.

Diplomové práce: celková cena 1.500–3.000 Kč (v závislosti na chybovosti textu). Nutný písemný souhlas vedoucího práce. V ceně je zahrnut i přehled opakujících se chyb a z toho vyplývající doporučení.