Kniha Nauč se to v praxi. V hlavní roli Quizlet

Kniha Nauč se to v praxi. V hlavní roli Quizlet

Kniha Nauč se to, na kterou jsem už dříve napsal recenzi, mě zaujala natolik, že jsem se rozhodl stěžejní body přetavit do praxe. Jedná se o tzv. rozložené, prokládané a variabilní učení, dále o reflexi, generování, rozpracování, mnemotechnické pomůcky a testování. Veškeré postupy níže ilustruji na příkladě gramatiky, která na rozdíl od slovní zásoby vyžaduje systematičtější přístup. Při procvičování slovní zásoby však v zásadě používám obdobné mechanismy.

Ve výuce využívám digitální aplikace, nicméně v duchu digitálního minimalismu si z dobrých 80 procent vystačím s jednoduše geniální a geniálně jednoduchou aplikací Quizlet. Moje quizletové sady na procvičení gramatiky mají neměnnou strukturu: Procvičovaný jev je třeba doplnit do věty, pod kterou je překlad do češtiny.

Kartička ze setu na procvičení vazby „es gibt“

Rozložené učení

Quizletové sady k daným tématům mám vždy rozdělené na základní a rozšiřující, to mi mimo jiné umožňuje učivo rozložit do více lekcí. Základní sada obsahuje pouze nezbytné minimum (většinou do deseti kartiček), tu vždy stihnu probrat se studenty celou. (Základní sady pak studentům slouží k rychlému zopakování staršího učiva, kdykoli mají pocit, že už něco pozapomněli, a nechtějí se v tom „utopit“, nebo mně, když chci s pokročilejšími studenty svižně projet základy, abychom se poté mohli věnovat pokročilejší gramatice.)

V další hodině pokračujeme s rozšiřující sadou. Ta už je často objemnější, může v závislosti na gramatice obsahovat i přes 100 kartiček. Procvičíme si tedy pouze část, např. 20 kartiček. Než se celá sada probere, může to trvat 5 i více lekcí. Zde využívám užitečné funkce Quizletu, který si „pamatuje“, kde jsme v sadě skončili. Když příště sadu otevřu, automaticky se mi zobrazí poslední probíraná kartička.

Ukázka několika základních sad s údaji o počtu kartiček

Prokládané učení

Výše popsané rozdělení učiva na menší části mi umožňuje jednotlivá gramatická témata snadno vzájemně prokládat. Se studenty tak v jedné hodině probírám např. tři různá gramatická témata, v následující hodině k nim mohu přidat další. Studenti jsou díky tomu nuceni neustále „přepínat“, vyvíjet nemalé mentální úsilí, což je sice náročné, zároveň ovšem velmi efektivní. V hodině tak s nimi například začnu procvičovat základní sadu silných sloves v perfektu a taky základní sadu smíšených sloves v perfektu, z minulých hodin ovšem ještě pokračujeme s rozšiřující sadou obsahující perfektum slabých sloves a dále nám ještě zbývá kousíček z rozšiřující sady obsahující předložky pojícími se s akuzativem.

Variabilní učení

Gramatiku neprobíráme pouze prostřednictvím Quizletu, ale i pomocí doplňkových cvičení v aplikaci LearningApps. Jedná se o různé spojovačky, třídění výrazů podle gramatických kategorií nebo doplňování slov do textu. Věty ze základní quizletové sady mám také ve formě audio nahrávek, podle kterých věty nahlas opakujeme.

Cvičení na předložky v aplikaci LearningApps

Reflexe

Reflexe a s ní spojené otázky typu Jak se hodina povedla? Šlo něco udělat lépe? Nejsou studenti znudění nebo demotivovaní? Dělají pokroky? Daří se mi výukové aplikace využívat opravdu účelně? by měla být nedílnou součástí práce každého lektora.

Já si nyní například kladu otázku, jakým způsobem upravit a nastavit testy v aplikaci ClassMarker, aby studenti tento nástroj využívali více.

Dříve jsem si zase lámal hlavu nad tím, jak zajistit, aby studenti pravidelně dělali domácí úkoly. Napadlo mě, že zadání domácího úkolu umístím hned na první pozici v rámci plánu aktuální hodiny (handoutu), který se studenty sdílím v cloudu. Trochu to pomohlo, ale pořád to ještě nebylo ono. Znovu jsem si tedy položil otázku, jak to udělat lépe.

Nakonec jsem na druhou pozici handoutu umístil bod „Domácí úkol – zpětná vazba“, abych domácí úkol určený na aktuální hodinu vždy opravdu zkontroloval. Ti „zlobivější“ studenti tak nyní vědí, že pokud se nepřipravili, hned v úvodu hodiny to vyjde najevo, a v příští hodině se budou snažit této lehce rozpačité chvilce vyhnout. A já díky takto upravené struktuře handoutu postupně buduju u studentů návyk.

Většinou pár lekcí trvá, než se pochopíme, ale nakonec se tomuto „tichému nátlaku“ drtivá většina podvolí. Postupem času navíc přijdou na to, že pokud jsou na hodinu připravení, výuka je baví a těší mnohem víc. Mimochodem: Velkou výhodou učitelského quizletového účtu je funkce monitorování aktivity studentů. Nemusím se jich tak vůbec ptát, jestli si úkol udělali, prostě se jen podívám a vidím. 🙂

Ukázka handoutu

Generování

Když se studenty začínám probírat novou gramatiku, nejprve jim pouze ukážu příkladové věty. (Jedná se o tytéž věty, které tvoří základní quizletovou sadu.) Nechám jim chvilku, aby si věty důkladně prohlédli. Pak se jich ptám: Co vám připadá nápadné? Na co je třeba si dát pozor? Co vám může učení usnadnit? Tímto způsobem studenti sami odvodí gramatická pravidla.

Věty pro odvození pravidel pro časování pravidelných sloves v přítomném čase

Rozpracování

V hodinách kladu důraz na souvislosti a vědomé „nabalování“ nového učiva na učivo již osvojené. Když se studenty například probírám souvětí souřadné spojené příslovcem, jako je např. deshalb, zeptám se jich, jak se souvětí liší od souvětí spojeného pomocí spojky und a jak to celé souvisí se stavbou věty jednoduché. Studenti jsou nuceni přemýšlet, uvědomovat si souvislosti, a upevňovat tak své znalosti. Jindy zase studenty pro lepší pochopení upozorním na obdobný nebo naopak odlišný mechanismus v angličtině. Občas použiju i metaforické přirovnání: Když probíráme slovosled věty jednoduché, přísudek stojící na pozici 2 představuje Slunce, kolem kterého jako planeta Země obíhá podmět zaujímající buď pozici 1, nebo 3.

Cvičení na pochopení souvislostí mezi třemi typy souvětí

Mnemotechnické pomůcky

Do výuky jsem vedle napůl žertem myšlené „covidové“ sady na procvičení množného čísla podstatných jmen (obrázek koronaviru symbolizuje „komplikovaný“ způsob tvoření množného čísla za využití přehlásky a zakončení -e), integroval komplexnější mnemotechnickou pomůcku pro zapamatování rodů podstatných jmen. Pro každý rod jsem sestavil samostatný příběh, ve kterém se vyskytují pouze podstatná jména daného rodu.

Kartička z „covidové“ sady

Testování

Pro monitorování pokroku studentů a v neposlední řadě i pro trénink pravopisu využívám aplikaci ClassMarker. Studenti pravidelně píšou kratší testy, které plošně prověřují jejich znalosti. Oni i já tím získáváme přehled o skutečném stavu znalostí a studenti nepodléhají iluzi, že už přece všechno dávno skvěle ovládají😊