Německý slovosled – vyšší dívčí

Německý slovosled – vyšší dívčí

V zásadě se jak v češtině, tak v němčině v rámci neutrálního slovosledu uplatňuje následující princip: Informace známé z kontextu (tzv. téma) klademe na začátek věty a nové informace (tzv. réma) na konec:

Der König hatte drei Söhne.

Král měl tři syny.

V praxi je ale v němčině situace složitější.

V první řadě za to může větný rámec, gramatický fenomén stavící na opačné póly věty výrazy spolu jinak úzce propojené. Poslední pozici ve větě tak obsazuje odlučitelná předpona slovesa nebo např. příčestí minulé:

Ich fange mit der Arbeit an.

Začnu s prací.

Ich habe heute an einem interessanten Projekt gearbeitet.

Pracovala jsem dnes na zajímavém projektu.

To jsou ale jevy dobře známé, dané gramatikou. So weit, so gut. Pak tu jsou ovšem případy gramatikou neovlivněné, kdy přesto dochází k odlišnostem:

Humboldt befahl, ein Stück Zink auf eine der Wunden zu legen.

Humboldt poručil, aby na jednu z ran položil kousek zinku.

Věty jsem si vypůjčil z románu Daniela Kehlmanna Vyměřování světa (2005) a českého překladu Tomáše Dimtera (2007). Za jakých okolností tedy dochází k takovýmto odlišnostem? Dá se vysledovat určité pravidlo? Odpověď jsem se snažil najít ve známých gramatikách Helbig/Buscha, Duden, pak také v C-Grammatik a mrknul jsem i do Česko-německé srovnávací gramatiky Františka Štíchy, kde je odlišnostem ve slovosledu věnována samostatná kapitola. A víte co? Nikde nic.

Abych tak přišel celé věci na kloub, svižně jsem si prošel celé první tři kapitoly románu v originále a vytipoval si všechny „podezřelé“ věty. Poté jsem si jejich protějšky vyhledal v českém překladu. Celkem jsem našel osm případů, kde se věty slovosledem lišily.

Zjistil jsem, že se vždy jedná o stejný vzorec: V německých větách je oproti těm českým často kladeno až za réma, které je vyjádřeno předmětem, příslovečné určení místa. Pokud to gramatická struktura věty umožňuje, jedná se většinou o poslední pozici ve větě. Tendence umisťovat réma na konec věty je tedy v češtině silnější.

Níže soupis všech nalezených výskytů. Pro zajímavost jsem doplnil i strojové překlady pořízené DeepL a Google Translate. DeepL dodržel český slovosled v 6 ze 8 případů, Google ve 4 případech, překládá tedy mechaničtěji:

originál (2005)Im September 1828 verließ der größte Mathematiker des Landes zum erstenmal seit Jahren seine Heimatstadt, um am Deutschen Naturforscherkongreß in Berlin teilzunehmen.
překlad (2007)V září 1818 opustil nejvýznamnější matematik země poprvé po mnoha letech rodné město, aby se v Berlíně zúčastnil Německého přírodovědeckého kongresu.
DeepLV září 1828 největší matematik země poprvé po letech opustil své rodné město, aby se zúčastnil německého přírodovědeckého kongresu v Berlíně.
GoogleV září 1828 opustil největší matematik země poprvé po letech své rodné město, aby se zúčastnil německého kongresu přírodních vědců v Berlíně.
originál (2005)Während die alten Pferde ab- und neue angeschirrt wurden, aßen sie Kartoffelsuppe in einer Gastwirtschaft.
překlad (2007)Zatímco byli vypřaháni staří a zapřaháni noví koně, pojedli v hostinci bramboračku.
DeepLZatímco byli staří koně odvázáni a noví zapřaháni, jedli v hostinci bramborovou polévku.
GoogleZatímco staří koně byli vystrojeni a noví zapřaženi, jedli v hostinci bramborovou polévku.
originál (2005)Er ließ Wasserstoff aus einem Röhrchen strömen, …
překlad (2007)Z trubičky nechal proudit vodík, …
DeepLPustil z trubice vodík, …
GoogleNalil vodík z trubice, …
originál (2005)Er … hielt eine Flamme an die Mündung, …
překlad (2007)u jejího ústí přidržel kahan, …
DeepL… přiložil plamen k ústí
Google… přidržel plamen k tlamě
originál (2005)Er zog sein Hemd aus, legte sich aufs Bett und wies einen Diener an, zwei Aderlaßpflaster auf seinen Rücken zu kleben.
překlad (2007)Svlékl si košili, lehl na postel a poručil sluhovi, aby mu na záda přilepil náplasti na pouštění žilou.
DeepLSvlékl si košili, lehl si na postel a přikázal sluhovi, aby mu na záda přiložil dvě náplasti.
GoogleSundal si košili, lehl si na postel a nechal sluhu, aby mu dal na záda dvě náplasti propouštějící krev.
originál (2005)Humboldt befahl, ein Stück Zink auf eine der Wunden zu legen.
překlad (2007)Humboldt poručil, aby na jednu z ran položil kousek zinku.
DeepLHumboldt nařídil přiložit na jednu z ran kus zinku.
GoogleHumboldt nařídil umístit kousek zinku na jednu z ran.
originál (2005)Man finde Dinge in seinem Gedächtnis vor, welche …
překlad (2007)V paměti člověk objeví věci, které …
DeepLV paměti najdete věci, které …
GoogleČlověk ve své paměti nachází věci, které …
originál (2005)Er überlegte, ob er dem Mann erklären sollte, daß er nur ein geschwungenes Ruder am Korb anbringen mußte, …
překlad (2007)Uvažoval, zda má tomu muži vysvětlit, že stačí, aby na koš připevnil zahnuté kormidlo, …
DeepLPřemýšlel, jestli má muži vysvětlit, že stačí ke koši připevnit zahnuté veslo, …
GoogleZvažoval, že muži vysvětlí, že stačí ke koši připevnit zakřivené veslo, …