Prší na vás lingvistické termíny? Roztáhněte deštník!

Prší na vás lingvistické termíny? Roztáhněte deštník!

S lingvistickými termíny se to má jako s deštěm. Nejsou nebezpečné, ale pokud na ně nejsme připraveni, můžeme po konfrontaci s nimi vypadat jako zmoklé slepice. Dokážeme-li se v nich však orientovat, umí být nadmíru užitečné.

Prvním předpokladem pro jejich zvládnutí je schopnost rozlišovat mezi slovními druhy a větnými členy. Zatímco slovní druhy označují konkrétní slova, která najdeme ve slovníku, větné členy se mohou skládat i z více slov a můžeme je určit pouze v kontextu čili ve větách. Souvětí níže obsahuje celkem 13 slov (konkrétně jsou zastoupeny tyto slovní druhy: 3 zájmena, 2 slovesa, 3 substantiva, 2 členy, adjektivum, spojka a předložka), ale pouze 7 větných členů: 2 podměty, 2 přísudky, 2 příslovečná určení a předmět.

Jak nám určování větných členů pomůže? Proč se snažit ve větách rozpoznávat větší celky než jednotlivá slova?

Větný člen je v dané větě jakýmsi nedělitelným prvočíslem. Při skládání vět totiž nepracujeme s jednotlivými slovy, ale s větnými členy:

Bez porozumění větným členům by nám v praxi často nedávalo smysl ani základní gramatické pravidlo, že přísudek v oznamovací větě stojí vždy na druhé pozici. Jelikož se ale pozicí rozumí větný člen a nikoli pouhé slovo, jsou možné obě výše uvedené formulace.

V neposlední řadě v sobě nejeden větný člen ukrývá užitečnou kolokaci, která našim vyjadřovacím schopnostem v cizích jazyce může propůjčit ten správný „boost“: nach Hause, mit dem Auto, im Moment, den ganzen Tag, …

Substantiva, nebo podstatná jména? Adjektiva, nebo jména přídavná?

Jak asi tušíte, téměř každý lingvistický termín má jedno i více synonym (ehm… prostě slov stejného významu), proto jsem sestavil přehled 100 termínů (neboli odborných výrazů😊) a jejich synonym včetně příkladů. Na prvním místě uvádím mnou preferovaný výraz. V zásadě upřednostňuji jednoslovné termíny, proto substantiva, proto adjektiva … Výrazy označené * doporučuji i úplným začátečníkům. Jak už naznačuje číslo 100, nesnažil jsem se o kompletní či plošný výčet všech relevantních pojmů. V několika případech jsem naopak do seznamu zařadil jevy opomíjené, například věty účinkové uvozené spojkou sodass, kterou studenti pod vlivem angličtiny až příliš často nahrazují pouhým slůvkem so.

Vyučující by v ideálním případě měl užívat jednotnou terminologii. Vyčerpání všech možností, jak daný jev pojmenovat, by jinak mohlo vést i k vyčerpání studentů.

Přehled 100 termínů